Vedtægter

Vedtægter for Modeltraktorklubben.dk

§1 Navn:
Klubbens navn er Modeltraktorklubben.dk. Facebookgruppen “modeltraktorklubben.dk” tilhører klubben.

§2 Formål:
At samle mennesker ,der er interesserede i modeltraktorer for derigennem
At bevare gamle traktormodeller 
Skaffe nye og brugte modeller til rimelige priser 
At arrangere møder og arrangementer med ligesindede

§3 Medlemskab:
Medlemskab står åbent for modetraktorsamlere ,børn under 16 dog kun i følge med en voksen. Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til udgangen af et kalenderår, og udmeldelsen må være klubben i hænde senest 1 dec. Bestyrelsen kan slette et medlem pga. kontingent restance. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem såfremt vedkommende har handlet i åbenbar modstrid mod klubbens formålsparagraf. Dette afgøres ved simpelt flertal.

§4 Kontingent:
Det årlige kontingent fastsættes af general forsamlingen, kontingentet forfalder til betaling 1 januar og er uafhængigt af indmeldelses tidspunkt. Stemmeret er afhængigt af at kontingentet er betalt.

§5 Ledelse:
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 omfattende :formand , næstformand, kasserer, 2 bestyrelses medlemmer. Således at Formanden og to medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige år. Kassereren og yderligere et medlem er på valg i ulige år .Der vælges ligeledes to suppleanter for 1 år af gangen. Ligeledes vælges to revisorer for 2 år, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen leder klubben ifølge dens vedtægter, under ansvar over for generalforsamlingen og træffer alle de for klubben drift nødvendige beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§6 Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og består af samtlige medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april / maj. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet må være klubben i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen. Forslag til kandidater til bestyrelsen kan dog tillige fremsættes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten. Personligt medlemskab giver en stemme ,man kan ikke stemme ved fuldmagt. Stemmeberettigede er medlemmer over 16 år.
Alle valg og afgørelser træffes ved simpelt flertal. Bortset fra bestemmelse om tilslutning til andre klubber/foreninger eller nedlæggelse af klubben. Dette kræver 2/3 flertal.
Dagsorden for ordinær generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Kassernen fremlægger budget og fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
  5. Behandling af indkommende forslag
  6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter
  7. Valg af  revisorer og en revisorer suppleant
  8. Eventuelt

Uanset antallet af fremmødte er generalforsamlingen beslutningsdygtig

§7 Ekstraordinær Generalforsamling:
Såfremt mindst 3 bestyrelses medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af klubben kræver det , skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med udførlig angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet. Indvarslingen skal foregå som til en ordinær generalforsamling og senest 6 uger efter at bestyrelsen har modtaget anmodningen. Til vedtagelse af et forslag på en ekstraordinær generalforsamling kræves simpelt stemmeflertal bortset fra sammenlægning el. nedlægning af klubben jævnfør § 10

§8 Regnskab og revision:
Klubbens regnskab revideres af 2 revisorer der vælges for 2 år af gangen , dog således at der er en på valg hvert år. tillige vælges en suppleant for 1 år. Revisorer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Klubben regnskabsperiode går fra 1/1 til 31/12

§9 Udvalg:
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til at varetage forskellige aktiviteter ,dog således at beslutninger skal godkendes af bestyrelsen med stemmeflertal

§10 Sammenlægning el. opløsning:
Sammenlægning el. opløsning af klubben kan kun foregå på en ordinær el. ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal. Den ophævende generalforsamling vælger ved simpelt stemmeflertal 2 likvidatorer, der får til opgave at afvikle klubbens evt. formue til den el. de af generalforsamlingen udpegede modtagere.

Skriv et svar