Formandens beretning

Velkommen til den 9. generalforsamling i klubbens historie.

Søndag den 4. januar 2015 fik vi den triste meddelelse, at Klaus Jensen , bedre kendt som JD Klaus stille var sovet ind, jeg vil ikke sige mere om Klaus, da det var flot beskrevet i sidste nummer af klubbladet, men bede forsamlingen rejse sig og mindes ved at  hol-de 1 minuts stilhed.

Når jeg ser tilbage siden sidste generalforsamling er der sket flere ting, både positive og desværre også negative ting, men de positive først.

Klubben har afholdt sine 2 træf som sædvanligt, 8. marts 14 var der forårstræf i Stestrup, det var fint besøgt og der blev handlet fint ved de forskellige stande og der var mange fine dioramaer, der blev kikket på mange af de flotte detaljer, som I bygger og bruger me-get tid og penge på, jeg er meget imponeret af hvad det er I kan fremstille med en tube lim og lidt værktøj og fantasi.

Den 9. september var der arrangeret en bustur til Nordtyskland, hvor vi besøgte Gerd Mohrs i Bargenstedt. En rigtig god oplevel-sesrig dag, et kæmpe stort modellandskab på 230 m² på loftet, hvor der var alt i kørende SIKU modeller, det var bare kræs for vi legesyge mænd/drenge.

Bussen afgik fra Sjælland med opsamling forskellige steder mod Jylland og sidst i Kolding. Så skal jeg beklage meget, at der ikke blev informeret godt nok ud til medlemmerne, at hvis man lavede samkørsel til de forskellige opsamlingsstedet, ville der blive betalt tilskud til benzin. Det er der medlemmer der har reageret på, for-ståeligt nok. Jeg vil i dag sige, at ved fremtidige ture vil det blive informeret ud til alle.

Dog vil jeg sige, da vi er en landsdækkende klub vil det ikke være muligt at stige på bussen overalt i landet, derfor syntes jeg at det  bestyrelsen sidste år besluttede, med et tilskud til at køre til opsamlingsstedet var fint.

Den 19. oktober var der træf i Husum, klubben havde en stand hvor 5 – 6 medlemmer udstillede.

Palle havde sin sædvanlige stand, hvor der også var 5 – 6 medlem-mer der udstillede og solgte modeller.

Jannik Skovlund og familien Voss havde i 2013 fået en aftale med Jens Heine om at komme med deres dioramer. Det er som sædvan-ligt en oplevelse at besøge TRAKTORADO i Husum og få ny inspira-tion og få lettet dankortet.

Hen over efteråret kom så den mindre positive meddelelse, at både formand og næstformand trak sig fra bestyrelsen, det var midt i planlægningen af efterårstræffet der besluttede Boxer og Mikael Voss at undersøge nye muligheder for sted at afholde træffet. Det blev så muligt at komme ind i Tjele centret,det var nærmere for de to, der var  en halinspektør der var meget interesseret og behjæl-pelig, så lørdag den 8. november blev træffet afholdt med rigtig mange udstillere og salgsstande, og igen mange flotte dioramaer med mange flotte detaljer.

Træffet var også godt besøg, flere gamle medlemmer mente det var et af de bedst besøgte træf i klubbens historie, der var ros til den lyse hal og de god forhold i cafeteriet.

Efterårstræffet i 2015 bliver 7. november i Tjele.

Efter træffet blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, så der kunne vælges en ny formand og en næstformand.

Det blev så undertegnede der fik det ærefulde hverv at være for-mand og Heino Bjørnsholm blev valgt til næstformand. Bestyrelsen har siden holdt 2 bestyrelsesmøder, begge gode og konstruktive.

Der har været mange ting der har været oppe at vende på møder-ne, blandt andet opdatering af hjemmesiden og hvem har ansvaret for den, det er bare ikke godt nok, at de mest relevante oplysninger ikke er blevet a’jourført.

Hjemmesiden skulle nu være opdateret med bestyrelsen og suppleanter med e-mail adresser og telf.nr.

Forum har været til debat gennem flere år, skal vi bevare den for en hver pris, når den stort set ikke bruges ? Vi må jo konstatere at rigtig meget i dag sker på Facebook, klubben har selv oprettet en gruppe, så vedr. Forum hører jeg gerne jeres synspunkter.

Der arbejdes også på en tur til efteråret ned til Trino på Femeren, men der vil komme mere information når vi ser om det kan blive muligt.

Der er flere medlemmer der har kontaktet mig siden jeg blev for-mand, det har været om flere forskellige ting de ikke har været tilfredse med i klubben, hvor jeg har kontaktet dem telefonisk, det syntes jeg er rigtig fint, vi har så haft en konstruktiv snak om ting-ene og fået løst de ting, de har været utilfredse med.

Jeg vil gerne i dag sige, at det er måden vi vil løse tingene på, i bestyrelsen, vi er jo ikke fejlfrie.

Så er der noget I er utilfredse med eller andet som I ikke forstår når I læser referaterne fra bestyrelsesmøderne i klubladet, så kontant formanden.

Utilfredshed eller uenigheder giver ingen mening i at hele landet skal indvies i det på Facebook og hele landet pludselig går amok, der er et gammelt ordsprog der siger ”at det snavsede vasketøj vasker man indendørs”

Så kære venner I har min e-mail eller telefonnr. Så kontakt mig, hvis I har noget I er utilfredse med, jeg er altid klar til at tale om tingene, I må selvfølgelig også gerne kontakte mig hvis det er ting som I særlig godt tilfredse med.

Vi har fået et tilbud fra Sonny, at klubbens medlemmer kan få 10 % rabat ved handel hos ham. Jeg har kontaktet 2 andre forhandlere om der var mulighed for det samme hos dem, den ene har end ikke svaret, den anden tror jeg ikke bliver til noget.

Vi har i bestyrelsen drøftet dette og hvordan medlemmerne evt. skal kunne dokumentere, at de er medlem af klubben, hvis vi laver aftale med forhandlere og om forhandlerne ønsker dette synliggjort i klubbladet.

Jeg hører gerne jeres holdning til dette

Ifølge vedtægterne §2 står der bl.a. ”skaffe nye og brugte modeller til rimelige priser.

Jeg har talt med HB og han får et beløb for at holde vores hjemme-side opdateret, han var faktisk mere interesseret i at have en plads på hjemmesiden, hvis klubben ville, hvad er jeres holdning til dette?

Vi har 10 års jubilæum næste år, hvordan skal det markeres, skal vi samles et sted i landet og få noget at spise, eller har I nogle ideer vi i bestyrelsen kan arbejde hen imod, forslag modtages gerne.

Til slut vil jeg takke alle, som har været med til at afvikle træffene.

Tak til smeden og Jens Peter som stod for turen til Gerd Mohrs

Tak til Klaus Gustenhof for Husum arrangementet

Til Niels Erik for det store arbejde med klubbladet, det er et utroligt flot blad, du laver.

Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, og jeg håber det kan fortsætte