Referat ordinære generalforsamling

Referat fra Modeltraktorklubben.Dks
Ordinære Generalforsamling 18 april 2015.

Referent Niels Erik Karstoft

  • Pkt. 1 Valg af dirigent og referent.

Carl Voss (CV) byder velkommen. Stig Jensen (SJ) bliver valgt som Dirigent, og Niels Erik Karstoft (NEK) som Referent.

  • Pkt. 2 Formandens beretning.

CV starter med at man afholder et minuts stilhed for at mindes JD-Klaus. Derefter beretningen som kan læses på side ??. SJ takker CV for beretningen, og opfordrer GF til at drøfte de fire punkter som CV havde taget op i beretningen. Heino Bjørnsholm (HB) tager emnet op med Forum, Sonny Nielsen (SN) mener bare man skal lukke forum, Michael Boxer (MB) synes det er synd hvis det bare lukkes. Der ligger mange gode ting derinde, og synes det skal bevares. CV foreslår at man undersøger om der kan laves en database. 10 års jubilæum, Carsten ??? foreslår en tur et eller andet sted hen. SN foreslår at man laver et ekstra stort klubblad med en slags tidslinje med store ting, sjove begivenheder og lign. Fra klubbens historie. Evt. som en CD der sendes til klubbens medlemmer. CV foreslår at man afholder en fest på eks. En kro. Der kunne være mulighed for at tage en ledsager med til festen med egenbetaling. CV synes ideen med noget elektronisk materiale er spændende. JP foreslår at træffet bliver spredt over flere dage og der evt. afholdes et tredje træf på Fyn. CV bringer punktet med rabatordning hos SN op. HB forklarer at det er noget han har foreslået. Jonas Christensen spørger om det kan laves automatisk hvis man opretter sig som kunde i butikken. SN kommenterer at det godt kan lade sig gøre. Erik Jørgensen (EJ) synes det er en god ide, MB kommenterer at der tidligere har været rabatordninger, så det er ikke noget nyt. CV forklarer at det står i vedtægterne at klubben skal forsøge og skaffe modeller til rimelige priser og at han derfor har kontaktet to andre forhandlere. Den ene har ikke svaret og den anden var ikke interesseret. Formandens beretning godkendes.

  • Pkt. 3 & 4 Kasseren fremlægger revideret regnskab, budget og forslag til fastsættelse af kontingent.

CV starter med at beklage at punkterne 3 & 4 er blevet til to punkter, da de i vedtægterne står som et punkt. Mikael Voss fremlægger regnskabet og der er ingen spørgsmål. Regnskabet godkendes.

  • Pkt. 5 Indkomne forslag

Der er ingen forslag

Bestyrelsen kommer med et sæt vedtægtsændringer som CV fremlægger. Første ændring er at §1 punktet med en øst og vest afdeling skal fjernes, da det er vigtigt at det er én klub og ikke flere små.

Facebook gruppen Modeltraktorklubben.dk tilhører klubben

§ 5 slette det punkt med at ved stemmelighed.

§ 6 slette det med at referatet føres til protokol og underskrives af tre bestyrelses medlemmer. Så det fremover kun er dirigenten der skal underskrive

Dele pkt. 3 på dagsordenen til to punkter.

Ændringerne vedtages.

  • Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

CV modtager genvalg og vælges for eet år.

Atze Bakker modtager genvalg og vælges.

SJ modtager genvalg og vælges

Gert Nørvang modtager genvalg og vælges.

  • Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant.

Flemming Jensen modtager genvalg og vælges.

Bjarne Hansen? Vælges som revisorsuppleant.

  • Pkt. 8 Eventuelt:

Jens Peter Johansen spørger om McCormick Klaus igen i år skal stå for klubbens stand på Traktorado. CV fortæller at det er aftalt at McCormick Klaus er tovholder for det.

EJ fortæller at han fra en publikum til Forårstræffet fik at vide at der var for mange sælgere og for få udstillere. SN havde hørt at der manglede en sælger med ombygningsdele. EJ foreslår at man sender salgsstande i den lille hal og udstillere i den store. HB forklarer at pga. JD-Klaus bortgang og dermed salg af samling havde han og Michael Markussen valgt ikke at udstille. JPJ var rigtig glad for at man i år havde valgt og holde det hele samlet i en hal. Stemningen generelt var at det skulle holdes samlet. MB mente ikke vi kunne fylde en hal alene med udstillere. MV forklarer at antallet af salgsborde faktisk var faldet i 2015 i forhold til 2014, så problemet var måske ikke eksisterende. CV forklarer at det med at lave en bordplan er det muliges kunst og et stort arbejde at få det til at gå op. JPJ nævner at Forårstræffet måske ikke bliver afholdt i Stestrup til næste år, da det er svært at samarbejde med udlejeren. HB kommer med en opsang om at folk er for sløve til at melde sig til inden tidsfristen, og det er et unødigt stort arbejde og planlægge når folk tilmelder sig i sidste øjeblik. MB mener at man skal kalkulere med plads til for sene tilmeldinger. NEK svarer at han synes det er helt urimeligt at folk ikke kan bestille borde i tide og det ikke er respektfuldt overfor dem som planægger. SN mener at planlæggerne skal skele til hvem som plejer og udstille, selvom de ikke lige har bestilt bord. JPJ takker på vegne af flere førstegangs udstillere, som han har snakket med, for den modtagelse som man har fået.

SJ takker for en god rolig GF.

CV tager ordet og runder af med at nu der er kommet en ny mand ved roret kommer også nye skikke. Han vil gerne takke Michael Markussen for den tid som han sad som formand og samtidig takke ham for at han har villet tage slæbet med at arrangere Forårstræffet. Derefter takker CV MB for at han vil fortsætte med at arrangere Efterårstræffet og overrækker to flasker vin. CV slutter med at takke for fremmødet.